Gratis verzending vanaf € 150,-    |     Grootste aanbod merken en producten    |    Snelle en persoonlijke service
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

 Algemene Voorwaarden van www.kartkings.nl

 

Versie geldig vanaf 21-09-2021

 

1.    Algemeen

1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van www.kartkings.nl en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen www.kartkings.nl en consument. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van www.kartkings.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2    Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. www.kartkings.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door www.kartkings.nl erkend.

1.4    www.kartkings.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5    www.kartkings.nl, onderdeel van Trackside Legends is gevestigd aan de Steur 7 te Schagen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 73905518. De webshop www.kartkings.nl is met de logistieke afdeling op de Industrieweg 6, 1619BZ te Andijk.

2    Levering

2.1    Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2    In het kader van de regels van de koop op afstand zal www.kartkings.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3    Aan de leveringsplicht van www.kartkings.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door www.kartkings.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4    Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3    Prijzen

3.1    Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2    Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3    Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en inclusief 21% BTW.

 

4     Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1    Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan www.kartkings.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij www.kartkings.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt www.kartkings.nl er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending en/of na annulering, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2    Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten. Op laatst genoemde diensten, waarbij www.kartkings.nl slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde personen van toepassing zijn.

4.3    Het herroepingsrecht geldt niet voor:

4.3.1    diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen.

4.3.2    goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

4.3.3    goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

4.3.4    voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. verkeerde montage door de klant, bestelling van elektronische of gebruikte componenten.

 

5    Gegevensbeheer

5.1    Indien u een bestelling plaatst bij www.kartkings.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van www.kartkings.nl. www.kartkings.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2    www.kartkings.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3    www.kartkings.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6     Garantie en conformiteit

6.1     De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2    Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3    De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan www.kartkings.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan www.kartkings.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan www.kartkings.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4    Indien klachten van de afnemer door www.kartkings.nl gegrond worden bevonden, zal www.kartkings.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van www.kartkings.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van www.kartkings.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van www.kartkings.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van www.kartkings.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5    www.kartkings.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6    Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens www.kartkings.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van www.kartkings.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

7    Aanbod/ Aanbiedingen

7.1    Aanbod/ Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2    Bij aanvaarding van een vrijblijvend(e) aanbod/ aanbieding door koper, behoudt www.kartkings.nl zich het recht voor het aanbod cq de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3    Mondelinge toezeggingen verbinden www.kartkings.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4    Speciale aanbiedingen van www.kartkings.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5    www.kartkings.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6    Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8    Overeenkomst

8.1    Een overeenkomst tussen www.kartkings.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door www.kartkings.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2    www.kartkings.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9    Afbeeldingen en specificaties

9.1    Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van www.kartkings.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10    Overmacht

10.1    www.kartkings.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2    Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van www.kartkings.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3    www.kartkings.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is www.kartkings.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4    Indien www.kartkings.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11    Aansprakelijkheid

11.1     www.kartkings.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

12    Eigendomsvoorbehoud

12.1     Eigendom van alle door www.kartkings.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij www.kartkings.nl zolang de afnemer de vorderingen van www.kartkings.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van www.kartkings.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2    De door www.kartkings.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3     De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4    De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan www.kartkings.nl of een door www.kartkings.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin www.kartkings.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht www.kartkings.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6    De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan www.kartkings.nl.


13    Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1    Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Categorieën

Karts
Onderdelen
Motoren
Banden
Accessoires
Olie & Smeermiddelen
Gereedschap
Helmen & Kleding
 

Over KartKings

KartKings is dé one-stop shop voor alle kartspullen, onderdelen en accesoires in Nederland. We kunnen met recht zeggen dat wij het meest uitgebreide aanbod hebben van merken en producten met de grootste voorraad.

Contactgegevens

E-mail: info@kartkings.nl

Showroom, warehouse & logistiek
Bezoek & afhalen enkel op afspraak
(EN: Visit & pick up only by appointment)

Industrieweg 6
1619 BZ Andijk
 

KvK: 73905518
Btw: NL859705328B01
Bank: NL59 KNAB 0258 5010 30

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
* = prijzen zijn inclusief btw Verzendkosten details 

Powered by CCV Shop software webshop